Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home Všeobecné obchodné podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky nákupu

Všeobecné obchodné podmienky nákupu

EMERSON A.S.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Pre Kupujúceho sú záväzné len písomné objednávky alebo ich zmeny vyhotovené na oficiálnom vytlačenom nákupnom formulári Kupujúceho a tieto Všeobecné obchodné podmienky nákupu; Kupujúci nie je viazaný podmienkami uplatňovanými Dodávateľom pokiaľ Kupujúci písomne výslovne neodsúhlasí takéto podmienky. V prípade rozporov medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a objednávkovým formulárom, rozhodujúci bude neskorší dokument. Výraz “Zmluva” znamená písomnú dohodu (vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok a objednávkového formuláru) uzatvorenú medzi Kupujúcim a Dodávateľom na dodanie Tovarov a/alebo poskytovanie Služieb. Výraz “Zmluvná cena” znamená cenu splatnú Kupujúcim Dodávateľovi za Tovary a/alebo Služby. Výraz “Kupujúci” znamená spoločnosť, ktorej meno je uvedené na hlavičke tejto strany; výraz “Dodávateľ” znamená osobu, firmu, spoločnosť alebo korporáciu, ktorej je zadaná objednávka. Výraz “Služby” znamená služby opísané v objednávkovom formulári Kupujúceho. Výraz “Tovary” znamená všetky materiály, nástroje, medzimontáže, zariadenia, softvéry, systémy a dokumentáciu, ktorých sa táto objednávka týka. “Emerson” znamená akékoľvek pridružené spoločnosti Kupujúceho, v prospech ktorých sa Tovary a/alebo služby nakupujú. Kupujúci vystupuje v objednávke ako príkazca.

 

2. ZMENY

 

Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť objednávkový formulár a v prípade, ak takáto zmena spôsobí zmenu nákladov na strane Dodávateľa, bude vykonaná primeraná zmena v cene, ktorá sa má zaplatiť Dodávateľovi, a Kupujúci ju písomne odsúhlasí; akýkoľvek finančný nárok alebo požiadavka na zmenu dodacieho termínu/dokončenie prác musia byť vyhotovené v písomnej forme do piatich (5) dní odo dňa, keď bola takáto zmena oznámená, pričom v prípade omeškania budú takéto nároky alebo požiadavky neprípustné.

 

3. KVALITA A ZÁRUKY

 

Dodávateľ zaručuje, (i) že Tovary budú nové, nepoužívané, v bežnej úžitkovej a uspokojujúcej kvalite, vhodné pre akýkoľvek účel známy Dodávateľovi buď priamo alebo z ich použitia, bez akýchkoľvek vád v dizajne, materiály alebo spracovaní, (ii) že Tovary a Služby budú v súlade so špecifikáciami, nákresmi, vzormi alebo popismi uvedeným alebo spomenutým v tejto objednávke a so všetkými príslušnými štandardmi, kódexmi, zákonmi a nariadeniami, (iii) že Dodávateľ využije všetky primerané vedomosti, obozretnosť a starostlivosť a dodá  Služby v súlade s pravidlami odbornej a profesionálnej praxe, (iv) že Dodávateľ má v poriadku a spĺňa podmienky zdokumentovaného systému riadenia kvality, (v)  že Tovary a produkty Služieb (ak nejaké budú) budú dodané s takou dokumentáciou, ktorá je vhodná a adekvátna na ich použitie, inštaláciu, prevádzku, nakladanie, uchovávanie a údržbu, a (vi) že Dodávateľ má dostatočné a vyhovujúce priestory, kompetentných a kvalifikovaných pracovníkov a náradie a zariadenie nevyhnutné na plnenie povinností zo Zmluvy. Bez toho, že by tým boli dotknuté iné práva a nároky na nápravu Kupujúceho, Dodávateľ na vlastné náklady odstráni všetky nedostatky na Tovaroch a/alebo práci, ktoré sa vyskytnú v lehote 24 mesiacov od ich prvého použitia alebo v rámci inej lehoty uvedenej v objednávke. Predchádzajúce záruky a iná(é) garancia(e) poskytnuté Dodávateľom alebo výrobcom Tovarov a/alebo vykonávateľom prác a/alebo poskytovateľom Služieb budú v celom rozsahu prevoditeľné na zákazníkov Kupujúceho a/alebo konečných užívateľov (podľa toho, ktorý prípad nastane).

 

4. CENA

 

Ceny uvedené v tejto objednávke sú pevnými a nemennými cenami a nie sú predmetom žiadnych zmien z akýchkoľvek dôvodov, okrem prípadov uvedených v článku 2; ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty alebo akejkoľvek dane vyberanej zrážkami, a to bez ohľadu na to či ide o daň jestvujúcu v čase objednávky alebo daň, ktorá vznikne v budúcnosti.  

 

5. PLATENIE

 

5.1 Kupujúci bude platiť Dodávateľovi v lehote 2 mesiace a 5 dní po mesiaci, v ktorom budú splnené obe nasledujúce podmienky: (i) všetky Tovary (vrátane príslušných dokumentov) boli dodané a/alebo Služby poskytnuté a práce ukončené; a (ii) správna faktúra spolu s vysvetľujúcou dokumentáciou, ktorú môže Kupujúci oprávnene požadovať, bola doručená Kupujúcemu.  Všetky dokumenty musia byť zreteľne označené číslom objednávky Kupujúceho. Nedodržanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany Dodávateľa môže spôsobiť omeškanie platieb. Zaplatenie akejkoľvek čiastky Kupujúcim nebude za žiadnych okolností znamenať akceptáciu akéhokoľvek Tovaru, Služieb alebo práce a nebude mať žiadny vplyv na akékoľvek iné práva a nároky na nápravu Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený započítať si akúkoľvek sumu alebo sumy, ktoré dlhuje Dodávateľ Kupujúcemu s platbami, ktoré má uskutočniť Kupujúci Dodávateľovi.

5.2  Kupujúci a zákazníci Kupujúceho sú kedykoľvek v lehote šiestich (6) rokov po splnení, ukončení alebo konečnej platby podľa Zmluvy (ktorékoľvek z uvedeného nastane neskôr) oprávnení vykonať kontroly všetkých záznamov a s nimi súvisiacich dokumentov, postupov a kontrol Zmluvy, pokiaľ súvisia s nie pevne stanovenými alebo nie paušálnymi sumami zložiek v Zmluve. Kupujúci a zákazníci Kupujúceho nie sú oprávnení na vykonanie kontrol Dodávateľových nákladov uhradených pevnými sadzbami alebo tých nákladov, ktoré sú vyjadrené percentom z iných nákladov. Dodávateľ je povinný viesť účtovné knihy a záznamy pokiaľ súvisia s nie pevne stanovenými alebo nie paušálnymi sumami zložiek v Zmluve v súlade s všeobecne prijatými účtovnými zásadami a praxou a je povinný uchovávať tieto účtovné knihy a záznamy a všetky dokumenty s tým súvisiace na dobu šiestich (6) rokov po splnení, ukončení alebo záverečnej platbe podľa Zmluvy (ktorékoľvek z uvedeného nastane neskôr). Kupujúci a zákazníci Kupujúceho sú oprávnení vyhotoviť si kópie z akýchkoľvek vyššie spomenutých záznamov a dokumentov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli ustanovenia tohto článku 5.2 obsahom každej zmluvy so subdodávateľmi/ kupujúcimi, atď. tak, aby Kupujúci a zákazníci Kupujúceho mali rovnaké práva vykonávať kontroly/ audity akýchkoľvek subdodávateľských zmlúv v rozsahu, v akom majú toto právo vo vzťahu k Zmluve.    

 

6. DOZOR A KONTROLA KVALITY

 

Kupujúci, zákazníci Kupujúceho a/alebo, v inom prípade, koncový užívateľ (ďalej len “Skupina Kupujúceho”), a/alebo iný úradný orgán, ktorého sa to týka, budú oprávnení kedykoľvek vykonať kontrolu alebo otestovať Tovary alebo prácu a urýchliť vybavenie tejto objednávky, a to v podniku Dodávateľa alebo v podnikoch akýchkoľvek sub-dodávateľov alebo právnych nástupcov Dodávateľa. Dodávateľ vhodným oznámením oznámi Kupujúcemu tie výrobné testy, ktoré sa uskutočňujú u Dodávateľa a jeho sub-dodávateľov, ktorých testov sa bude Skupina Kupujúceho oprávnená zúčastniť. Dodávateľ poskytne Kupujúcemu také certifikáty o testoch, aké Kupujúci bude požadovať. Taká kontrola, testovanie a/alebo zúčastnenie sa testovania zo strany Kupujúceho nepredstavuje zbavenie sa akejkoľvek zodpovednosti zo strany Dodávateľa a neznamená ani akceptovanie Tovarov alebo práce. Dodávateľ bude bezodkladne informovať Kupujúceho o akomkoľvek kontakte s akýmkoľvek zákazníkom spoločnosti Emerson, konečným užívateľom (ak ide o osobu odlišnú od zákazníka) a/alebo úradným orgánom v súvislosti s touto objednávkou a nebude konať na základe inštrukcie danej mu niektorou z vyššie uvedených osôb pokiaľ takýto postup nebude písomne potvrdený Kupujúcim. Dodávateľ je povinný dodať Skupine Kupujúceho plány a správy o postupe za účelom urýchlenia na základe žiadosti zo strany Skupiny Kupujúceho, a je povinný poskytnúť akúkoľvek inú súčinnosť považovanú za primerane potrebnú pre Skupinu Kupujúceho. Akékoľvek dodatočné náklady urýchlenia, ktoré vynaložila Skupina Kupujúceho z dôvodu zlyhania/nápravy alebo meškania Dodávateľa bude znášať Dodávateľ.    

 

7. DODANIE A VLASTNÍCKE PRÁVO

 

Ceny uvedené v tejto objednávke podľa tejto Zmluvy platia pri zásielkach vykonaných za nasledujúcich podmienok: (i) Pri všetkých zásielkach Dodávateľ vlastní Tovary od momentu ich vyrobenia v jeho výrobných priestoroch až do momentu ich dodania na miesto určené Kupujúcim, pričom vlastnícke právo k Tovarom neprejde na Kupujúceho a Tovary sa nebudú považovať za dodané Kupujúcemu, pokiaľ Kupujúci neobdrží Tovar v konečnom mieste dodania určeného Kupujúcim. Akékoľvek nebezpečenstvo straty počas dopravy/prepravy znáša Dodávateľ a Tovary sa budú považovať za dodané Kupujúcemu až v momente, keď ich Kupujúci prevezme vo svojich priestoroch v súlade s dojednanými podmienkami tejto objednávky. Kupujúci nie je povinný zabezpečiť poistenie Tovarov na dobu ich prepravy z výrobných priestorov Dodávateľa do miesta dodania určeného Kupujúcim. Na prepravu Tovarov z výrobných priestorov Dodávateľa na miesta dodania určeného Kupujúcim, Dodávateľ použije prepravcu uprednostňovaného Kupujúcim. (ii) Pri medzinárodných zásielkach Dodávateľ colne odbaví Tovary pre vývoz a zabezpečí, že v prístave nalodenia budú Tovary dodané do strediska na zhromaždenie a triedenie tovaru alebo do kontajnerového prekladiska Kupujúcim určeného prepravcu. Dodávateľ získa všetky potrebné vývozné licencie a povolenia a bude znášať všetky poplatky a náklady spojené s colnými formalitami potrebnými pre vývoz, ako aj poplatky a náklady spojené s prípravou Tovarov na nakladanie, vrátane, avšak nie len, poplatkov colného odbavenia, poplatkov na kontajnerových prekladiskách/nákladných staniciach, poplatkov prijímania, manipulačných poplatkov terminálu a poplatkov za dokumentáciu. Dodávateľ bude znášať náklady na kontrolné úkony, balenie a správne označenie, ktoré sú potrebné na účely dodania Tovaru. Dodávateľ na vlastné náklady obstará dodací list a/alebo obvyklé prepravné dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby Kupujúci mohol prevziať Tovary. Dodávateľ doručí Kupujúcemu dostatočné oznámenie o odoslaní Tovarov a akékoľvek ostatné oznámenia potrebné na prevzatie dodávky Tovarov. Kupujúci zaplatí náklady na kontrolu Tovarov pred odoslaním, s výnimkou ak také kontroly vyžaduje krajina vývozu. Kupujúci získa všetky potrebné dovozné licencie a povolenia a bude znášať všetky poplatky a náklady spojené s colnými formalitami potrebnými pre dovoz, vrátane, avšak nie len, poplatkov a nákladov colného odbavenie pre dovoz, ciel a administratívnych poplatkov. (iii) S výnimkou poplatkov a nákladov spojených s (I) colnými formalitami potrebnými pre vývoz. (II) prípravou Tovarov na nakladanie a (III) kontrolnými úkonmi, balením a správnym označením Tovarov, Kupujúci bude znášať všetky náklady na dopravu/prepravu Tovarov z výrobných priestorov Dodávateľa do konečného miesta určenia.  Podľa voľby Kupujúceho a na jeho a žiadosť, Dodávateľ dopredu zaplatí náklady na dopravu/prepravu Tovarov z výrobných priestorov Dodávateľa do prístavu vývozu a takéto náklady vyúčtuje na faktúre vystavenej Kupujúcemu. V ostatných prípadoch všetky náklady na dopravu/prepravu z výrobných priestorov Dodávateľa do konečného miesta

určenia vyplatí Kupujúci pri prevzatí zásielky. Bez ohľadu na vyššie uvedené Dodávateľ bude znášať všetky náklady, poplatky, výdavky alebo pokuty, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že Dodávateľ nepoužije prepravcu schváleného Kupujúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho alebo inak nedodrží pokyny Kupujúceho. 

 

8. NEBEZPEČENSTVO

 

Nebezpečenstvo straty alebo poškodenia Tovarov bude znášať Dodávateľ až do momentu ich dodania v súlade s článkom 7. Dodávateľ: (i) zaručuje Kupujúcemu úplný, perfektný a neobmedzený právny titul ku všetkým Tovarom dodaným Dodávateľom podľa Zmluvy, či už pri dodaní alebo na základe postupných platieb (v takom prípade pokrýva táto záruka časť Tovarov, na ktoré sa postupné platby vzťahujú), nezaťažený a bez akéhokoľvek záložného práva, obmedzenia, rezervácie, zabezpečovacieho práva, ťarchy, výhrady vlastníckeho práva alebo iného obdobného práva v prospech subdodávateľa alebo tretej osoby; (ii) nebude uplatňovať žiadne záložné práva k Tovaru, nároky na zabezpečenie majetku ani iné nároky vzťahujúce sa na Tovary; (iii) zabezpečí, aby Tovary dodané podľa Zmluvy boli vždy bez akéhokoľvek záložného práva, bremena alebo ťarchy v prospech tretej osoby; (iv) je povinný kedykoľvek na žiadosť Kupujúceho preukázať, že Tovary alebo ktorákoľvek ich časť nie sú zaťažené záložnými právami, bremenami alebo ťarchami vrátane, nie však výlučne, akejkoľvek výhrady vlastníckeho práva vynútiteľnej Dodávateľom alebo v mene Dodávateľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa a/alebo dodávateľa; a (v) je povinný brániť záujmy a odškodniť Skupinu Kupujúceho za akékoľvek a všetky záložné práva, nároky na zabezpečenie majetku alebo iné podobné nároky vyplývajúce z neplnenia jeho zmluvných povinností voči akémukoľvek subdodávateľovi alebo Dodávateľovým dodávateľom, zamestnancom, pomocníkom alebo zástupcom.   

 

9. ČAS

 

Čas určený na dodanie Tovarov a/alebo poskytnutie Služieb je určujúci. V prípade akéhokoľvek omeškania Dodávateľa okamžite upovedomí Kupujúceho o možnom omeškaní dodávky alebo ukončenia prác.

 

10. ODMIETNUTIE

 

Ak Tovary a/alebo Služby nezodpovedajú Zmluve, Kupujúci je oprávnený odmietnuť Tovary a/alebo Služby alebo akúkoľvek ich časť, a to najneskôr do 6 mesiacov po ich dodaní, bez ohľadu na to, či sa tieto považovali za akceptované zo strany Kupujúceho. Bez dotknutia akýchkoľvek iných práv alebo nárokov na nápravu Kupujúceho, Kupujúci je oprávnený vrátiť akékoľvek odmietnuté Tovary Dodávateľovi na jeho náklady a riziko. Dodávateľ bude mať kedykoľvek k dispozícii náhradné diely. Dodávateľ zabezpečí, aby tieto náhradné diely boli k dispozícii Kupujúcemu alebo ich Kupujúcemu doručí bezodkladne na základe požiadavky Kupujúceho.

 

11. ZRUŠENIE A PRERUŠENIE

 

V prípade, ak je Dodávateľ v porušení akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy (alebo ak, podľa vlastného uváženia Kupujúceho sa javí, že Dodávateľ nebude schopný dodržať ktorékoľvek takéto ustanovenie), alebo ak je na majetok Dodávateľa vyhlásený konkurz alebo sa ocitne v úpadku, alebo bude voči nemu vydané rozhodnutie o správe jeho majetku, alebo bude začatá jeho likvidácia z dôvodu jeho insolventnosti, potom bez toho, že by tým boli dotknuté akékoľvek iné práva a nároky na nápravu Kupujúceho, Kupujúci bude oprávnený okamžite ukončiť Zmluvu písomným oznámením, nakúpiť podobné alebo zhodné výrobky a/alebo práce u iných dodávateľov a uplatniť si zvýšené náklady, ktoré mu tým vznikli u Dodávateľa, a/alebo vstúpiť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, do priestorov, v ktorých sa Tovary môžu nachádzať, prevziať si ich a odviezť ich z takýchto priestorov. V súvislosti s vyššie uvedeným, Kupujúci bude oprávnený, kedykoľvek a bez dôvodu, (i) bez akýchkoľvek ďalších záväzkov prerušiť dodávku Tovarov a/alebo poskytovanie Služieb alebo (ii) zrušiť celú objednávku alebo jej časť prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Dodávateľovi, v takom prípade Dodávateľ ukončí plnenie a Kupujúci zaplatí Dodávateľovi úplne zdokumentované a doložené hotové výdavky, ktoré vznikli Dodávateľovi priamo v súvislosti s takýmto zrušením objednávky. Okrem prípadov výslovne uvedených v tomto článku, Kupujúci nebude zodpovedať za akékoľvek škody alebo nároky (vrátane, ale nielen, stratu zisku). 

 

12. NÁHRADA ŠKODY

 

Dodávateľ nahradí Kupujúcemu a bude brániť Kupujúceho a jeho pridružené osoby pred akýmikoľvek nárokmi, nákladmi, výdavkami, stratami a škodami, ktoré Kupujúci a/alebo jeho pridružené spoločnosti môžu utrpieť akýmkoľvek spôsobom, a ktoré vyplývajú (i) z porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto objednávke Dodávateľom; (ii) nedbanlivosti Dodávateľa, jeho agentov, právnych nástupcov, zamestnancov, zástupcov alebo sub-dodávateľov; (iii) z nárokov zo zodpovednosti za vady výrobku uplatnenými v súvislosti s Tovarmi kedykoľvek, bez ohľadu na prípadné časové obmedzenia stanovené príslušným právnymi predpismi; alebo (iv) v súvislosti s porušením patentov, registrovaných dizajnov, dizajnov, práv k ochranným známkam, autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva vyplývajúcich z predaja alebo používania dodaných Tovarov alebo Služieb podľa tejto Zmluvy, vždy však mimo prípadov, keď bude Dodávateľ požiadaný o odškodnenie Kupujúceho v prípade, ak porušenie je spôsobené špecifickým dizajnom poskytnutým Kupujúcim.

 

13. POSTÚPENIE A SUBKONTRAHOVANIE

 

Dodávateľ nepostúpi, neprevedie alebo nezadá v rámci subkontraktu celú Zmluvu alebo jej časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený postúpiť alebo previesť celú alebo ktorúkoľvek časť Zmluvy zákazníkovi Kupujúceho alebo osobe pridruženej ku Kupujúcemu kedykoľvek a bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa. 

 

14. SOFTVÉR

 

Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, akceptáciou tejto Zmluvy Dodávateľ udeľuje Kupujúcemu a spoločnosti Emerson nevýhradnú, celosvetovú, neobmedzenú, doživotnú licenciu na užívanie akéhokoľvek softvéru dodaného Dodávateľom na základe tejto Zmluvy a sub-licenciu na užívanie takého softvéru zákazníkom Kupujúceho a/alebo spoločnosti Emerson a (v inom prípade) konečným užívateľom, bez toho, že by bolo potrebné zaplatiť Dodávateľovi akékoľvek iné platby ako sú platby špecifikované v Zmluve. Kupujúci a spoločnosť Emerson bude mať právo vyhotovovať kópiu softvéru pre záložné/archivačné účely a spätne analyzovať, dekompilovať a inak použiť a kopírovať softvér v zmysle príslušného práva.

 

15. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTO A DÔVERNOSŤ

 

Všetky razidlá, šablóny, nástroje, vzorky, materiály, nákresy, dizajny, špecifikácie, softvéry a iné informácie poskytnuté Kupujúcim v súvislosti s touto objednávkou zostávajú po celý čas majetkom Kupujúceho a/alebo spoločnosti Emerson (v závislosti od konkrétneho prípadu) a budú odovzdané Kupujúcemu po skončení Zmluvy a budú použité Dodávateľom výhradne pre účely Zmluvy. V súvislosti s akýmikoľvek patentmi, autorskými právami, registrovanými dizajnmi, dizajnovými právami alebo inými právami duševného vlastníctva, ktoré vzniknú pri plnení tejto Zmluvy (i) v súlade s Kupujúceho patentmi, nákresmi, špecifikáciami, dizajnmi alebo inými dátami, alebo (ii) na náklady Kupujúceho, sa stanú majetkom Kupujúceho a Dodávateľ na základe požiadavky Kupujúceho a na jeho náklady vyhotoví akékoľvek dokumenty, ktoré bude Kupujúci považovať za potrebné, aby formálne previedol takéto práva duševného vlastníctva na Kupujúceho. Dodávateľ súhlasí, že nebude dodávať výrobky vyrobené pomocou alebo na základe razidiel, zariadení, šablón, nástrojov alebo materiálov, vzorov a špecifikácií, dizajnov, nákresov, softvérov alebo iných informácií Kupujúceho alebo spoločnosti Emerson žiadnej inej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Táto Zmluva, jej podstata a všetky dizajny, nákresy a špecifikácie, softvér a iné informácie buď technického alebo obchodného charakteru, budú považované Dodávateľom za dôverné a tieto nebudú, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, sprístupnené žiadnej inej tretej osobe alebo použité Dodávateľom v rámci reklamy, vystavovania a publikovania alebo na iný účel ako je riadne plnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade požiadavky Kupujúceho, Dodávateľ uzatvorí samostatnú písomnú zmluvu o zachovávaní dôvernosti informácií/zmluvu o utajovaní.

 

16. SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI, SMERNICAMI, ATĎ.

 

16.1  Dodávateľ, jeho sub-dodávatelia a právni nástupcovia a ich pracovníci budú po celý čas dodržiavať všetky príslušné zákony, smernice, kódexy a štandardy, vrátane ale nielen, predpisy na úseku zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a smernice ako (i) príslušnú legislatívu na úseku bezpečnosti výrobkov (napr. smernica EU č. 89/392/EEC o zosúladení požiadaviek na stroje, smernice EU č. 89/336/EEC o elektromagnetickej kompatibilite a smernice č. 73/23/EEC o nízkom napätí); (ii) predpisy týkajúce sa poskytovania informácií o látkach nebezpečných pre zdravie a (iii) všetky predpisy regulujúce a týkajúce sa práce (vrátane bezpečnostných požiadaviek na prácu) v priestoroch spoločnosti Emerson, jeho zákazníkov a konečných užívateľov (podľa toho, ktorý prípad nastane). 

 

16.2  Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy, všetky Tovary sú spôsobilé prepravy na určené miesto, konečné použitie a konečného užívateľa ako bolo oznámené Kupujúcim v súlade so všetkými príslušnými predpismi v oblasti kontroly exportu, vrátane aplikovateľných U.S. predpisov a nariadení, predpisov OSN, predpisov platných v krajine dodávateľa a/alebo krajiny, z ktorej budú Tovary vyvážané. Dodávateľ ďalej súhlasí, že: (i) vyhlásenie o súlade pri exporte vystavené Dodávateľom pred podpísaním Zmluvy tvorí súčasť Zmluvy; (ii) Dodávateľ upozorní Kupujúceho, hneď ako to bude možné, ak sa ktorýkoľvek z Tovarov stane nespôsobilým pre dopravenie do vyššie uvedeného miesta určenia; (iii) V prípade ak sú ďalšie druhy tovarov doplnené do Zmluvy, Dodávateľ posúdi ich spôsobilosť na dopravenie a buď vystaví nové vyhlásenie o spôsobilosti na export alebo upozorní Kupujúceho, že tieto tovary nie sú spôsobilé prepravy.

 

16.3 Dodávateľ bude výlučne zodpovedný za to, že dodané Tovary a dielce/súčiastky použité na výrobu Tovarov budú v plnom rozsahom vyhovovať všetkým príslušným pravidlám a predpisom (ďalej len “Predpisy”) o obmedzení používania nebezpečných látok (ďalej len “OPNL”), ako napr. Smernica 2002/95/EC z 27. januára 2003 (ďalej len “EU OPNL”), Správne opatrenia týkajúce sa kontroly znečistenia spôsobeného elektronickým informačným tovarom zo dňa 28. februára 2006 (ďalej len “Čína OPNL”), atď. a ďalším predpisom, ako aj všetkým národným alebo miestnym predpisom vydaným na vykonanie vyššie uvedených OPNL Predpisov. Vzhľadom na to všetky dodané Tovary, ako aj dielce/súčiastky použité na ich výrobu musia byť vhodné a spôsobilé na výrobu a predaj, ktorý je v súlade s OPNL. Dodávateľ vyplní a podpíše štandardné prehlásenie Kupujúceho o súlade s OPNL na úrovni čísiel súčiastok, použije primerané systémy a procesy na zabezpečenie presnosti týchto zistení a bude zachovávať primerané záznamy umožňujúce vyhľadať všetky výrobky a súčiastky výrobkov. Pokiaľ výrobky alebo súčiastky výrobkov nebudú dodané v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť celkovú alebo jednotlivé objednávky na náklady Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje riadne a okamžite informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách majúcich vplyv na súlad s OPNL. V prípade dokázaného porušenia národných alebo medzinárodných predpisov na úseku súladu s OPNL zo strany Dodávateľa,

Dodávateľ sa zaväzuje chrániť a obhajovať Kupujúceho pred vznikom takýchto nárokov, zodpovedností, strát, škôd, rozsudkov a zodpovednosti voči tretím osobám, bez ohľadu na ich právny pôvod, a znášať všetky a akékoľvek škody, straty alebo odškodnenia, ktoré vzniknú Kupujúcemu v prípade porušenia týchto predpisov. 

 

16.4 V rozsahu vyžadovanom príslušným právom, Dodávateľ bude zodpovedať za zber, spracovanie, obnovenie a nakladanie s (i) Tovarmi alebo ich akoukoľvek časťou, pokiaľ sú podľa práva vnímané ako 'odpady' a (ii) akýmikoľvek prvkami, ktoré boli nahradené Tovarmi alebo akoukoľvek ich  časťou. Ak je príslušným právom od Dodávateľa požadované, vrátane legislatívy týkajúcej sa nakladania s elektrickým a elektronickým zariadeniami, smernicou Európskej komisie č. 2002/96/EC (WEEE) a súvisiacej legislatívy uplatňovanej v členských štátoch Európskej únie, nakladať s Tovarmi alebo akoukoľvek ich časťou, ktorá je “odpadom”, Dodávateľ bude nakladať s takými Tovarmi v celom rozsahu na svoje náklady (vrátane všetkých manipulačných a dopravných nákladov).

 

16.5  Dodávateľ bude dodržiavať všetky príslušné protikorupčné predpisy, predpisy proti praniu peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti, protiteroristické zákony platné, vrátane ale nielen, v USA, krajine Dodávateľa, krajine Kupujúceho a krajine, ktorá je konečnou krajinou Tovarov a/alebo v ktorej Dodávateľ bude vykonávať prácu a platných vo všetkých sprostredkujúcich krajinách (“Príslušné predpisy”). Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje, že neporušil a ani neporuší žiadnym spôsobom Príslušné predpisy s ohľadom na túto objednávku alebo v inom ohľade. Akceptácia objednávky zo strany Dodávateľa bude chápaná ako vyhlásenie Dodávateľa o dodržiavaní a súlade s Príslušným predpismi.

 

16.6  Dodávateľ bezodkladne zavedie a bude udržiavať účinný program monitorovania súladu s Príslušnými predpismi, ktorý bude vyhovujúci pre Kupujúceho, a bude zahrňovať: (i) prijímanie kódexov správania alebo “etických kódexov” (“Dodávateľove kódexy”); (ii) zavedenie systému vnútorných účtovných kontrol a systému určeného na vytváranie a vedenie presných účtovných kníh, záznamov a účtov, ktorý bude vyhovovať požiadavkám stanovených Dodávateľovými kódexmi a Príslušnými predpismi; (iii) zavedenie postupov na zabezpečenie súhlasu s Dodávateľovými kódexmi a Príslušnými predpismi; (iv) zavedenie tréningových a výučbových programov týkajúcich sa dodržiavania Dodávateľových kódexov a Príslušných predpisov; (v) zavedenie programu určeného na interný dohľad a audit dodržiavania; (vi) zavedenie systému oznamovania porušení Dodávateľových kódexov a Príslušných predpisov; a (vii) zavedenie postupu pre vychovávanie zamestnancov, ktorí porušujú Dodávateľove kódexy a Príslušné predpisy.  Kupujúci bude oprávnený buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby, preveriť takýto program počas bežných prevádzkových hodín, pričom takéto preverenie bude podmienené jeho oznámením a podpísaním vhodnej dohody o nesprístupnení informácií Kupujúcim alebo treťou osobou,

 

16.7  Dodržiavanie požiadaviek uvedených v tomto článku 16 Dodávateľom je podstatné pre objednávku a porušenie tohto článku 16 bude predstavovať podstatné porušenie objednávky.

 

16.8  Dodávateľ je a bude výlučne zodpovedný za úplný súlad dodaných tovarov (produktov), častí tovarov (produktov) alebo látok s požiadavkami uvedenými v Nariadení (ES) č. 1907/2006 (REACH) zo dňa 18. decembra 2006, v znení jeho neskorších noviel a zmien, ako aj s akýmikoľvek národnými právnymi predpismi vydanými v súvislosti s výkonom tohto Nariadenia. Dodávateľ týmto vyhlasuje a zaručuje, že všetky povinnosti vyplývajúce z Nariadenia REACH boli splnené. Dodávateľ najmä  zaručuje, že každá chemická látka, z ktorej pozostávajú alebo ktorá je prítomná v produktoch dodaných Kupujúcemu alebo ich častiach, je predregistrovaná a/alebo registrovaná, ak je to potrebné, a v prípade, ak je potrebná jej autorizácia podľa Nariadenia REACH, je takáto látka náležite registrovaná na použitie Kupujúcim. Dodávateľ ďalej zaručuje, že akékoľvek podmienky týkajúce sa obmedzení podľa Prílohy XVII Nariadenia REACH sú splnené (v závislosti od konkrétneho prípadu), a že Dodávateľ splní svoju povinnosť poskytnúť úplnú kartu bezpečnostných údajov (safety data sheet) v súlade s Nariadením REACH a povinnosť poskytnúť informácie požadované podľa Článku 32 a 33 Nariadenia REACH (v závislosti od konkrétneho prípadu). Predávajúci bude monitorovať zverejnenie vykonané Európskou chemickou agentúrou týkajúce sa zoznamu látok spĺňajúcich podmienky na autorizáciu podľa Nariadenia REACH (látky s veľmi vysokým významom na „zozname kandidátov“) a okamžite informovať Kupujúceho o akýchkoľvek produktoch alebo ich častiach dodaných Kupujúcemu obsahujúcich látky navrhnuté na zaradenie do „zoznamu kandidátov“. Dodávateľ sa zaväzuje riadne a okamžite informovať Kupujúceho o akýchkoľvek zmenách majúcich dopad na dodržiavanie Nariadenia REACH, a poskytnúť akúkoľvek informáciu potrebnú pre Kupujúceho za účelom dodržiavania Nariadenia REACH  aj bez toho aby o to Kupujúci požiadal. V prípade, ak sa produkty, časti produktov alebo látky nedodajú v súlade s vyššie spomenutými požiadavkami, vyhradzuje si Kupujúci právo zrušiť hromadné alebo jednotlivé objednávky. V prípade ak má Dodávateľ sídlo mimo územia členských krajín Európskej únie, Dodávateľ a Kupujúci sa dohodnú na tom, kto bude zodpovedný za povinnosti dovozcu podľa Nariadenia REACH a v prípade, ak to bude Dodávateľ, bude Dodávateľ na tento účel povinný vymenovať Výlučného Zástupcu v zmysle Nariadenia REACH. V prípade zrušenia hromadných alebo jednotlivých objednávok alebo v prípade preukázaného porušenia Nariadenia REACH alebo národných alebo medzinárodných právnych predpisov vydaných v súvislosti s výkonom tohto Nariadenia Dodávateľom, Dodávateľ sa zaväzuje, že ochráni Kupujúceho pred akýmikoľvek nárokmi, zodpovednosťou, stratami, škodou, rozsudkom a zodpovednosťou voči akýmkoľvek tretím osobám, a to bez ohľadu na ich právny dôvod, a nahradí Kupujúcemu akékoľvek a všetky nepriaznivé následky, straty alebo škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v prípade takéhoto porušenia.

 

16.9 Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky predpisy o pevných drevených baliacich materiáloch (ďalej len „PDBM“) (ako sú vymedzené v ISPM-15 a iných dokumentoch) vydané na základe Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (ďalej len „MDOR“). Dodávateľ zabezpečí že všetky PDBM budú označené logom MDOR, kódom krajiny, číslom určeným organizáciou na ochranu prírodných rastlín a kódom zaobchádzania podľa MDOR a zaopatrí s tým súvisiace osvedčenia. 

 

16.10 Dodávateľ je a ostáva výlučne zodpovedným za úplný súlad dodaných batérií alebo akumulátorov, či už dodaných samostatne alebo ako súčasť zariadení, s akýmikoľvek povinnosťami vyplývajúcimi zo smernice 2006/66/ES zo dňa 6. septembra 2006, o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, v znení neskorších predpisov („Batériová smernica“), a všetkých ostatných predpisov vrátane všetkých národných a miestnych predpisov vydaných za účelom implementácie  a/alebo výkonu Batériovej smernice (spoločne označované ako „Batériová legislatíva“). Všetky dodané batérie a akumulátory musia byť najmä v súlade so zákazmi materiálu, požiadavkami na označovanie a požiadavkami týkajúcimi sa odstrániteľnosti použitých batérií a akumulátorov a akýmikoľvek oznamovacími požiadavkami, v závislosti od konkrétneho prípadu. V prípade, ak majú Dodávateľ a Kupujúci sídlo v tom istom členskom štáte EÚ, Dodávateľ zabezpečí, aby bol v tomto členskom štáte zaregistrovaný ako výrobca. Dodávateľ doplní a podpíše Kupujúceho štandardné Vyhlásenie o súlade s Batériovou legislatívou, použije vhodné systémy a procesy na zabezpečenie správnosti týchto vymedzení a bude viesť náležité záznamy umožňujúce sledovanie všetkých batérií a akumulátorov dodaných Kupujúcemu. V prípade, ak batérie alebo akumulátory nie sú dodané v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami, Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť hromadné ako aj jednotlivé objednávky na náklady Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude Kupujúceho riadne a okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách ovplyvňujúcich súlad s požiadavkami podľa Batériovej legislatívy. V prípade preukázaných porušení Batériovej legislatívy Dodávateľom, Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude považovať Kupujúceho za zodpovedného a vylúči ho z akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, zodpovednosťou, stratou, škodou, súdnym rozhodnutím a vonkajšou zodpovednosťou, a to bez ohľadu na ich právny dôvod, a v prípade porušenia bude znášať akúkoľvek a všetku ujmu, stratu alebo škodu v neprospech Kupujúceho.

 

16.11 Dodávateľ je povinný zabezpečiť súlad so všetkými príslušnými národnými alebo medzinárodnými predpismi a/alebo procesnými kódexmi týkajúcimi sa balenia, označovania, prepravy, skladovania a nakladania s akýmikoľvek nebezpečnými látkami, ktoré sú obsiahnuté v Tovaroch. Dodávateľ je povinný poskytnúť Kupujúcemu úplné informácie o akýchkoľvek látkach dodávaných na základe Zmluvy, o ktorých je buď známe alebo o nich možno odôvodnene predpokladať, že sú nebezpečné pre zdravie alebo bezpečnosť osôb inštalujúcich alebo používajúcich tieto látky v súvislosti s výkonom ich práce a/alebo zaobchádzaním s akoukoľvek časťou Tovarov, a to bez ohľadu na to, či musia byť takéto informácie poskytnuté podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak nie sú prítomné žiadne takéto látky, je o tom Dodávateľ povinný vydať písomné prehlásenie.

 

16.12 S výnimkou prípadov, ak Zmluva alebo príslušný právny predpis ustanovuje niečo iné, je Dodávateľ povinný na žiadosť Kupujúceho vydať potvrdenia o súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Tovary, Služby a/alebo produkty Služieb.

 

17. SLUŢBY POSKYTOVANÉ V PRIESTOROCH SKUPINY KUPUJÚCEHO

 

V prípade, ak je podľa Zmluvy Dodávateľ povinný poskytovať Služby v priestoroch vlastnených alebo používaných Skupinou Kupujúceho: (i) Dodávateľ je povinný v týchto priestoroch dodržiavať a zabezpečiť aby všetci jeho subdodávatelia a ich zamestnanci a zástupcovia dodržiavali príslušné právne predpisy, procesné kódexy a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a zabezpečenia bezpečnosti, ktoré platia v takýchto priestoroch, (ii) pracovníci Dodávateľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci takéto Služby budú na náklady Dodávateľa vybavení náležitými ochrannými pomôckami a výstrojom (vrátane, nie však výlučne, nevyhnutnej ochrannej obuvi a ochranných prílb), a (iii) pokiaľ Zmluva nestanovuje inak, Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zaobstarať a udržiavať v platnosti a účinnosti počas poskytovania Služieb v takýchto priestoroch nasledovné poistenia, a to u poisťovní prijateľných pre Dodávateľa:

 

a) Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa a/alebo poistenie náhrady zamestnancom, a to v závislosti od požiadaviek príslušných právnych predpisov.

b) Poistenie škody spôsobenej tretej osobe motorovým vozidlom (týkajúce sa tak vlastného i cudzieho vozidla) a to v závislosti od požiadaviek platných právnych predpisov, s minimálnou poistnou sumou najmenej päť miliónov eur (EUR 5.000.000) pre prípad spôsobenia škody na majetku tretej osoby a neohraničenou poistnou sumou pre prípad smrti a ujmy na zdraví.

c) Všetky ostatné poistenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

d) Úplné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám s poistnou sumou najmenej päť miliónov eur (EUR 5.000.000) pre prípad

 

 

akejkoľvek udalosti. Takéto poistenie bude zahŕňať najmä poistenie zmluvnej zodpovednosti týkajúce sa náhrady škody.

e) Iné poistenia, ktoré sú vhodné vzhľadom na povahu Služieb.

 

Predtým, ako sa začne s plnením podľa Zmluvy, poskytne Dodávateľ Kupujúci potvrdenia o poistení, a následne príslušné potvrdenia o obnovení takýchto poistení.

 

18. KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI / KONCOVÝMI UŢÍVATEĽMI KUPUJÚCEHO

 

Dodávateľ je povinný vopred oznámiť Kupujúcemu akékoľvek predpokladané návštevy v priestoroch Dodávateľa v súvislosti so Zmluvou a zástupcovia Kupujúceho sú oprávnení byť prítomní počas takýchto návštev. Všetka komunikácia Dodávateľa adresovaná zákazníkovi/koncovému užívateľovi Kupujúceho v súvislosti so Zmluvou, sa bude viesť cez Dodávateľa a Dodávateľ je povinný bez zbytočného meškania informovať Kupujúceho o akejkoľvek komunikácii (vrátane kópií a prepisov takejto komunikácie) doručenej Dodávateľovi od zákazníkov/koncových užívateľov Kupujúceho v súvislosti so Zmluvou.

 

19. PRÁVO

 

Zmluva bude zo všetkých hľadísk vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, avšak s výnimkou akýchkoľvek účinkov ustanovení Viedenského dohovoru o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 na takéto právne predpisy, a v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov sa vylučuje aplikácia kolíznych ustanovení a predpisov, podľa ktorých by mohli byť aplikované právne predpisy akéhokoľvek iného právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, podliehajú výlučnej právomoci slovenských súdov.

Files
Supplier Manual   93.2 kB